Các loại mã số mã vạch

Mã số mã vạch được tạo ra để phục vụ hoạt động quản lý hàng hóa, kinh doanh sản phẩm của doanh nghiệp. Trong mã số mã vạch chứa đựng thông tin về hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp cũng như hồ sơ doanh nghiệp đã được mã hóa thể hiện nguồn gốc, tình trạng hàng hóa.

Trên thế giới hiện nay sử dụng các loại mã số mã vạch sau:

Các loại mã số GS1 gồm:

– mã địa điểm toàn cầu GLN;

– mã thương phẩm toàn cầu GTIN;

– mã contennơ vận chuyển theo xêri SSCC;

– mã toàn cầu phân định tài sản GRAI & GIAI;

– mã toàn cầu phân định quan hệ dịch vụ GSRN;

– mã toàn cầu phân định loại tài liệu GDTI và một số loại mã đặc thù khác;

Các loại mã vạch thể hiện các loại mã số GS1:

– mã vạch thể hiện mã số thương phẩm toàn cầu: EAN 8, EAN 13, ITF 14;

– mã vạch thể hiện các loại mã số khác là mã vạch GS1-128;

– ngoài ra còn có mã giảm diện tích: databar, mã QR…

Mỗi loại MSMV được thiết kế chỉ để ứng dụng cho một đối tượng đặc thù nên không thể thống nhất thành một được.