Hồ sơ Đăng ký Bản quyền tác giả

Quyền tác giả tự động hình thành khi một tác phẩm ra đời. Nhưng việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ tránh làm phát sinh những tranh chấp xung quanh tác phẩm đó, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả/chủ sở hữu tác phẩm.

Luật HAVIP – Đại diện Sở hữu trí tuệ xin hướng dẫn các bạn tài liệu cần chuẩn bị để tiến hành đăng ký Bản quyền tác giả

1. Trưng hợp người đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/ các đồng tác giả

*  Bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;

* Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả.

* Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả;

* Giấy uỷ quyền của tác giả/ các tác giả (theo mẫu);

* Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai – 1 bản (theo mẫu);

2. Trưng hợp người đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)

* Bản mẫu tác phẩm gốc;

* Giấy uỷ quyền của tổ chức công ty (theo mẫu);

* Bản sao công chứng chứng minh nhân dân (hoặc Chứng minh thư gốc nộp kèm để đối chiếu khi không có công chứng bản sao) của tác giả/các tác giả tác phẩm có xác nhận sao y bản chính;

* Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/ các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty);

* Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có công chứng;

* Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai (theo mẫu);

* Các thông tin khác: bút danh của tác giả; địa chỉ; số điện thoại và fax của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

Đăng ký bản quyền tác giả được tiến hành tại Cục bản quyền.