Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần

Cổ đông phổ thông cần phải tuân thủ các nghĩa vụ sau đây theo đúng quy định của pháp luật:

Cổ đông phổ thông không được rút vốn góp đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định thì cổ đông phổ thông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty.