Nội dung cần có trong điều lệ công ty

Điều lệ công ty là một cam kết được sự đồng thuận bởi các chủ sở hữu công ty, giữa những người sáng lập với nhau cũng như giữa những người sáng lập với những người góp vốn nhằm xác lập các nội dung về danh tính công ty, cách thức thành lập, góp vốn, bộ máy tổ chức, quản lý, hoạt động của công ty, cách thức công ty chấm dứt tồn tại và những nội dung khác.

Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

Nội dung cần có trong điều lệ công ty:

 1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
 2. Ngành, nghề kinh doanh;
 3. Vốn điều lệ, tổng số cổ phần, loại cổ phẩn và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
 4. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty TNHH; của cổ đông sáng lập đối với công ty CP; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty TNHH và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;
 5. Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty TNHH, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;
 6. Cơ cấu tổ chức quản lý;
 7. Người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH, công ty CP;
 8. Thể thức thông qua quyết định của công ty, nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 9. Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;
 10. Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty TNHH hoặc cổ phần đối với công ty CP;
 11. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 12. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 13. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Công ty Luật HAVIP – đại diện hợp pháp của doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thay mặt doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.