28.To khai quyet toan 05QT-TNCN (05) - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip