nghi-dinh-15-2020-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-buu-chinh-vien-thong - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip