【HAVIP】Chỉ có 1 trường hợp không phải sát hạch vào công chức cấp xã