thong-tu-13-2019-tt-bnv-quy-dinh-ve-can-bo-cong-chuc-cap-xa - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip