thong-tu-85-2019-tt-btc-phi-va-le-phi-thuoc-tham-quyen-hoi-dong-nhan-dan-cap-tinh - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip