nghi-dinh-130-2018-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-luat-giao-dich-dien-tu-ve-chu-ky-so-va-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip