cong-van-514-tct-cs-2020-ve-thue-gia-tri-gia-tang - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip