cong-van-6275-ct-ttht-2020-chinh-sach-thue-doi-voi-chuyen-nhuong-bat-dong-san - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip