【HAVIP】Điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn