Microsoft Word - Mau dieu le cong ty TNHH 2 Thanh vien tro len.d - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip