Examining Patent or Petty Patent applications in Laos - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip