HAVIP gặp mặt giao lưu, hợp tác với các Tổ chức Sở hữu trí tuệ Châu Á - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip