Hình thức thể hiện nhãn hiệu âm thanh khi nộp đơn đăng ký