thong-tu-01-2020-tt-btp-huong-dan-nghi-dinh-23-2015-nd-cp-cap-ban-sao-tu-so-goc - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip