23_2008_qh12_82203 - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip