Bo Cong An Ra Quy Dinh Moi Ve Chuyen Tu Cmnd Sang Can Cuoc Cong Dan - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip