【HAVIP】Nội dung phụ lục hợp đồng trái với hợp đồng thì phải làm sao?