So Sanh Dai Dien Theo Phap Luat Va Dai Dien Theo Uy Quyen - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip