【HAVIP】Thông báo phát hành hóa đơn lần 2 năm 2020 | Luật Havip