Bảo hộ độc quyền tên thương mại

  1. Khái niệm.

Tên thương mại là tên gọi tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

  1. Điều kiện bảo hộ độc quyền tên thương mại

– Có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi.

– Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác sử dụng trong cùng lĩnh vực kinh doanh.

– Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.

  1. Quyền sử dụng tên thương mại

– Sử dụng tên thương mại vào mục đích kinh doanh bằng cách dùng tên thương mại để xưng danh trong các hoạt động kinh doanh.

– Mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên  thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại.

  1. Đối tượng nào không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại

Tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh thì không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại.