Đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả – Bản quyền là một yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, văn hoá và xã hội. Số lượng sáng tạo trí tuệ của một quốc gia càng nhiều thì quốc gia đó càng rạng danh. Sự phát triển của sáng tác và sáng tạo dân tộc không thể tiến triển nếu thiếu sự bảo đảm quyền lợi của tác giả, vì vậy, để có thể giúp tác giả dành hết thời gian vào việc tạo ra tác phẩm, cách duy nhất là phải bảo đảm được quyền lợi thích đáng cho người sáng tạo.

Hiện nay, tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, nạn xâm phạm quyền tác giả đang trở nên phổ biến, để chủ sở hữu quyền tác giả có thể được hưởng đầy đủ các quyền lợi của mình, chúng tôi có cung cấp các dịch vụ sau:

  •  Đại diện cho khách hàng tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền;
  •  Tư vấn bảo hộ quyền tác giả đối với phần mềm máy tính;
  •  Tư vấn bảo hộ các quyền liên quan….
  •  Đại diện cho khách hàng tiến hành đàm phán việc sử dụng các tác phẩm âm nhạc, tác phẩm văn học, tác phẩm điện ảnh…;
  •  Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành thủ tục xử lý xâm phạm quyền tác giả.