Đơn đăng ký quyền tác giả

Những tài liệu cần có trong đơn đăng ký quyền tác giả:

– Tờ khai (theo mẫu)

– Bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả

Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;

– Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

Trong thời hạn 30-45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho đơn đăng ký đáp ứng yêu cầu bảo hộ. Ngược lại,Cục Bản quyền tác giả phải thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

Để biết thêm chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Ms. Ly – 01698.523.467/01296.920.516 – Chuyên viên tư vấn Sở hữu trí tuệ và nhận được sự tư vấn về lĩnh vực mình quan tâm cũng như có hành động nhanh chóng, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.