TỔNG QUÁT VỀ SÁNG CHẾ / GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

  1. Khái niệm, giải thích

– Sáng chế / giải pháp hữu ích là sản phẩm, quy trình công nghệ do con người tạo ra.

– Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

– Giải pháp hữu ích là những sản phẩm chế tạo ra nhằm cải tiến hoặc làm tăng thêm chức năng của các sáng chế đã có trước đó.

  1. Các tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế:

– Có tính mới

– Có tính sáng tạo

– Có khả năng áp dụng công nghiệp.

  1. Đối tượng không được nhà nước bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế / giải pháp hữu ích

+ Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

+ Phương pháp phòng ngừa ,chẩn đoán và chữa bệnh cho người ,động vật;

+ Giống động vật ,thực vật;

+ Phương pháp và hệ thống tổ chức và quản lý kinh tế, giáo dục, giảng dạy, đào tạo,…

+ Giải pháp chỉ đề cập đến hình dáng bên ngoài của sản phẩm, chỉ mang đặc tính thẩm mỹ mà không mang đặc tính kỹ thuật;

+ Phương pháp luyện tập vật nuôi;

+ Hệ thống ngôn ngữ, hệ thống thông tin, phân loại, sắp xếp tư liệu;

+ Quy trình mang bản chất sinh học (trừ quy trình vi sinh) để sản xuất thực vật động vật;

+ Bản thiết kế, sơ đồ quy hoạch các công trình xây dựng;

+ Ký hiệu quy ước, thời gian biểu, các quy tắc và các luật lệ;

+ Phần mềm máy tính, thiết kế bố trí vi mạch điện tử.

  1. Tài liệu cần có của đơn đăng ký bảo hộ sáng chế / giải pháp hữu ích

-> Tối thiểu:

  • Tờ khai (2 bản)
  • Bản mô tả sáng chế (2 bản)
  • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

-> Khác:

+ Yêu cầu bảo hộ;

+ Bản vẽ, sơ đồ, bản tính toán,… (nếu cần) để làm rõ thêm bản chất của giải pháp kỹ thuật nêu trong bản mô tả Sáng chế / giải pháp hữu ích;

+ Bản tóm tắt Sáng chế / giải pháp hữu ích;

+ Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác, gồm một (01) bản;

+ Giấy uỷ quyền (nếu nộp thông qua đại diện)

+ Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm, nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế, gồm một (01) bản;

+ Bản tiếng Việt của bản mô tả Sáng chế /giải pháp hữu ích, yêu cầu bảo hộ và bản tóm tắt Sáng chế / giải pháp hữu ích, nếu trong đơn đã có bản tiếng Anh/Pháp/Nga;

  1. Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký bảo hộ sáng chế / giải pháp hữu ích

– Thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn

– Công bố đơn hợp lệ: 19 tháng kể từ ngày ưu tiên hay ngày nộp đơn nếu không có ngày ưu tiên, 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận đơn hợp lệ. Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

– Thẩm định nội dung:

+ Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung đăng ký sáng chế là 42 tháng kể từ ngày nộp đơn. Đối với đơn đăng ký giải pháp hữu ích thì thời hạn yêu cầu thẩm định nội dung đơn là 36 tháng kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung có thể kéo dài, nhưng không quá 6 tháng nếu có lý do chính đáng.

+ Thời gian thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế là 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung (nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn) hoặc kể từ ngày công bố đơn (nếu yêu cầu đó được nộp trước ngày công bố đơn)

  1. Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực trong 20 năm. Để gia hạn hiệu lực của bằng độc quyền sáng chế, chủ sở hữu cần nộp phí gia hạn trong vòng 6 tháng trước ngày hết kỳ hạn hiệu lực, có thể nộp muộn nhưng không được quá 6 tháng và phải nộp thêm 10% lệ phí mỗi tháng nộp muộn.