6.9. Nghị định số 28.2017.NĐ-CP - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip