7.1. Điều lệ kèm theo nghị định 13.2012 - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip