19 Tieu Chi Xay Dung Nong Thon Moi Nam 2020 - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip