BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip