HAVIP hoàn thành chuyển nhượng 77 nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip