Một số vấn đề cần biết khi đăng ký sáng chế quốc tế thông qua Hiệp ước sáng chế PCT - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip