【HAVIP】Nguyên tắc độc quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ