【HAVIP】Từ bài bàn luận về phép học hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành